CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 »yÇØ ªyLRiòÌÁV
 
 
 ZNP[‡ÁVÍÞƒ«sWù£qs
p ®ªsVVµR…ÌÁV NSËÜ[»R½Vƒ«sõ ZNP[‡ÁVÍÞ ªyL`i
p ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁVƒ«sV NRPÖÁzqsƒ«s ZNP[‡ÁVÍÞ AxmslLi[ÈÁL`i=
p xmsµR…N]Li²R…V ƒ«sgRiLSÍýÜ[ ÕdÁFs£qsFsƒ±sFsÍÞ 3ÑÁ }qsª«sÌÁV
p Mobile Number Portability in August
p Mixed responses to lock-in period proposal
p 3G issue referred to GoM
p DoT appoints auditor to review RCom’s books
p TDSAT sets aside Trai ruling on domestic leased circuit
p DTH cos ask govt for changes in current norm
p India adds 10.66 mn telephone subscribers in December
p SC asks BSNL not to take action against telcos on ADC issue
p 'Cable TV sector sees rapid consolidation and new competition in 2008'
p TRAI Initiates Consultation on Quality of Broadband and Internet Services
p Delhi HC warns of criminal prosecution against ESPN
p Flyovers Get Mobile Signal Transmitters
p Airtel has most congested telecom network: Trai
p RCom formally informs Trai over completion of cable damage repair
p DoT may charge higher reserve price for 3G: report
p Finmin tells DoT to double 3G bid to Rs 4,040 cr
p TRAI starts review of intra-operator charges, mobile tariffs likely to fall in 2009
p TRAI Announces 7% Increase For Cable TV Services
ZNP[‡ÁVÍÞ ÉÔÁ„ds úxmsryLSÌÁV ª«sVLjiLi»R½ úzms¸R…VLi
\¿Áƒy ®ªsVV\ÛËÁÍÞ=Q\|ms úÉظº…V ¬s}tsQµ³R…Li
úgS„dsVßá úFyLi»yÍýÜ[ ®ªsVLRiV\lgiƒ«s ÛÉÁÖÁFn¡ƒ±s xqsLki*xqsVÌÁNRPV úÉظº…V úxmsßØ×ÁNRPÌÁ
»R½*LRiÍÜ[ 29 ƒ«sgRiLSÍýÜ[ 3ÑÁ |qsöNíRPQûª±sV }qsª«sÌÁV : ÕdÁFs£qsFsƒ±sFsÍÞ ÀdÁ£mns
ZNP[‡ÁVÍÞ úxmsryLSÌÁ ƒyßáù»R½ƒ«sV úNRPª«sV‡Áµôk…NRPLjiLi¿RÁƒ«sVƒ«sõ úÉظº…V
2ÑÁ \ÛÍÁ|qsƒ±s=ÌÁ ZNP[ÉØLiVVLixmsoÍýÜ[ ÛÉÁÖÁNSLi \®ªsNRPLRi¬s »R½xmsöVxmsÉíÓÁƒ«s úÉظº…V....
3ÑÁ ÛÉÁNSõÌÁÒÁÍÜ[ „s®µ…[bdP¸R…VVÌÁ AxqsNTPòcZNP[LiúµR… ª«sVLiú¼½ LSÇØ
ª«sVW²R…Li¿ÁÌÁVgS „sµ³j…xqsVòƒ«sõ xmsƒ«sVõÌÁV »]ÌÁgjiLi¿yÖÁ: ZNP[‡ÁVÍÞ AxmslLi[ÈÁLýRiV
}qsª«sÌÁV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁNRPVLiÛÉÁ[ \ÛÍÁ|qsƒ«sV=ÌÁV LRiµôR…V: Fs.LRiÇØ
DoT seeks termination charge review; refers to TRAI
ª«sW ¬sLñRi¸R…VLi xqs\lLiLi®µ…[: zqszmszqsNTP ÛÉÁÖÁNRPLi ÛÍÁ[ÅÁ....
|qsÍÞ Fn¡ƒ±s ¿yLêkiÌÁV BNRP NSLRiV ¿_NRP: ª«sVLiú¼½ ®ªsÌýÁ²T
ÉÔÁ„ds ¿yƒ«sÎýÏÁNRPV \lgi²`… \ÛÍÁƒ±s=
|msLRigRiƒ«sVƒ«sõ |qsÍÞFn¡ƒ±s µ³R…LRiÌÁV
p Content fine but religious bodies should not broadcast: Trai
p Ministerial group suggests new formula for 3G, 2G+3G pricing
p LSÇÁNUP¸R…VFyLíkiÌÁ AaRPÌÁ\|ms ¬dsÎýÏÁ§¿RÁÖýÁƒ«s úÉظº…V..
p Raja tries, but Trai's not to blame
p Guidelines for MVNOs to be unveiled soon
p Spice Telecom launches Spice TV
p No licence fee on tower infra cos: DoT
p |qsÍÞ „s¬s¹¸…WgRiµyLRiVÌÁNRPV »R½xmsöƒ«sVƒ«sõ »R½ÌÁƒ¯zmsö!
p 2ÑÁ, 3ÑÁ lLi„sƒ«sWù „s˳ÏÁÇÁƒ«s\|ms 22ƒ«s ÛÉÁÖÁNRPLi xqsª«sW®ªs[aRPLi
p Internet services score over cellular services on ARPU
p Fs£mnsFsLi lLi[²T…¹¸…WÌÁ ƒ«sVLiÀÁ ªyLRiòÌÁ úxmsryLRiLi
p HzmsÉÓÁ„sÍÜ[ 8 ²T…²T… ¿yƒ«sÎýÏÁ úxmsryLRiLi »R½xmsö¬sxqsLji
p „dsV²T…¸R…W ¸R…WÇÁª«sWƒ«sù „sµ³yƒyÌÁ\|ms  úÉظº…V xqs„dsVORPQ..
p úÉظº…V xmsLjibdPÌÁƒ«sÍÜ[ zqsFsFs£qs ¬s‡ÁLiµ³R…ƒ«sÌÁ xqs²R…ÖÁLixmso..
TRAI warns government over 3G guidelines
p úxms˳ÏÁV»R½* ¬sLñRi¸R…VLi\|ms úÉظº…V \¿ÁLRiøƒ±s @xqsLi»R½Xzmsò
p ƒ«sWù£qs ¿yƒ«sÎýÏÁÍÜ[ Fs£mns²T…H |msLixmso úxms¼½FyµR…ƒ«s
p BFs£qszmsFsƒ±sNRPV ƒ¯[ÉÔÁxqsV
p úÉظº…V\|ms BFs£qszmsFsƒ±s zmsÉÓÁxtsQƒ±s
p ²T…JÉÓÁ»][ „sÛ˳Á[µyÌÁV ÛÍÁ[ª«so :
úÉظº…V \¿ÁLRiøƒ±s „sVúaS
p Real-time TRP rating starts with DTH viewers
p Broadcasters to submit to Trai tariff details every six months
p Continuing govt apathy to news on FM irks industry
p Tata Teleservices emerges as least congested network : Trai
p Pre-paid users get full talktime, TRAI issues new directives
p Net, broadband fail to catch up with mobile growth
p UPDATE 1-India 3G auction to also include CDMA - minister
p Battle for eyeballs
p Trai still to come out with methodologies related to tariff cut
p TRAI Chairman writes to DoT on intra-circle roaming
p TDSAT: DTH licence fee shall be based on ADR
p TRAI issues recommendations for MVNO
p 90-day TV content now on IPTV
p MSO Alliance writes to PM for quick digitalisation plan
p Caught in cable chaos
p Broadcasters' business plans stalled by pending policies
p |qsÍÞ Fn¡ƒý«s®µ…[ x¤¦¦¦ªy!
p |qsÍÞ Lki¿³yL`êi NRPWxmsƒý«s\|ms xmnsQoÍÞ ÉØN`P\ÛÉÁª±sV, C®ƒsÌÁ 15 ƒ«sVLiÀÁ @ª«sVÌÁV
p zqsFsFs£qs GLSöÈÁVNRPV úÉظº…V xqsƒyõ¥¦¦¦ÌÁV...
p 3ÑÁ lLi[²T…¹¸…W ú{mnsZNP*¬ds=ÌÁ ZNP[ÉØLiVVLixmsoÌÁNRPV ¬sLñS¸R…VNRP NRP„sVÉÓÁcÛÉÁÖÁNRPª«sVWù¬sZNP[xtsQƒ±s=
p jBNRP LjiÌÁ¸R…Vƒ±s= ²T…ÉÓÁx¤¦¦¦¿`Á úxmsryLSÌÁV...
p ®ƒsÉÞ ƒ«sVLiÀÁ ®ªsVV\ÛËÁÍÞ NSÍÞ= : @LiµR…VËØÈÁVÍÜ[NTP ª«sÀÁ胫s HFs£qszmsFs£qs xqsLki*xqsVÌÁV
p ÑÁFs£qsFsLi AxmslLi[ÈÁLýRiQ\|ms úÉظº…V AúgRix¤¦¦¦Li...
p BFs£qszmsFsƒ±s\|ms ZNP[xqsV ®ªs[zqsƒ«s úÉظº…V...
p ´R…L`ïi ÇÁƒ«slLi[xtsQƒ±s ®ªsVV\ÛËÁÍÞ FyÌÁ{qs¬s xqs„dsVOTPQLi¿yÖÁcúÉظº…V
pBNRP\|ms ®ªsW\ÛËÁÍÞ xqsLki*xqsVÌÁV @LiµR…VËØÈÁVÍÜ[ ÛÍÁ[¬s úFyLi»yÌÁ FsLi„sFsƒ±sJÌÁ xqsLki*xqsVÌÁV....
p Govt To Play Crucial Role In TV Ratings Measurement
p COAI to move court against Trai's order on RCOM
p You can soon pick your best STD plan
p TRAI allows Internet telephony, STD rates to drop
p Trying times for TRAI
p Govt. starts process to look for new TRAI chairman
p TRAI files case against broadcaster
p Trai Plans To Cut SMS Rate
p TRAI wants DoT to review 3G policy
p TRAI’s green signal to MVNOs
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004