»yÇØ ªyLRiòÌÁV


   
 

2ÑÁ \ÛÍÁ|qsƒ±s=ÌÁ ZNP[ÉØLiVVLixmsoÍýÜ[ ÛÉÁÖÁNSLi \®ªsNRPLRi¬s »R½xmsöVxmsÉíÓÁƒ«s úÉظº…V....

 

( 29 nov '08, 011 .16 a.m.)

 

2ÑÁ \ÛÍÁ|qsƒ±s=ÌÁ ZNP[ÉØLiVVLixmsoÌÁ\|ms ÛÉÁÖÁNSLi aSÅÁ „sµ³yƒyÌÁƒ«sV úÉظº…V »R½xmsöVxmsÉíÓÁLiµj…. »yª«sVV C „sxtsQ¸R…VLiÍÜ[ ®ªs[ÌÁLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s zqsFnyLRixqsVÌÁV ¿Á[aSª«sV¬s NSƒy ÛÉÁÖÁNSLi aSÅÁ ª«sWú»R½Li xmns£qís NRPª±sV xmns£qís xqsL`i* „sµ³yƒy¬sõ @ª«sVÌÁV xmsLjiÀÁLiµR…¬s úÉظº…V \¿ÁLRiøƒ±s ƒ«sX}msLiúµR… „sVúaS ¾»½ÖÁFyLRiV. 2ÑÁ \ÛÍÁ|qsƒ±s=ÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ BxmsöÉÓÁZNP[ ª«sWlLiäÉÞ ª«sLæSÌÁV INRP ¬sLôðjiQxtísQ\®ªsVƒ«s lLi[ÈÁV¬s ¬sLñRiLiVVLi¿RÁVNRPVƒyõ¸R…VƒyõLRiV. @LiVV¾»½[ A¸R…W 2ÑÁ \ÛÍÁ|qsƒ±s=ÌÁƒ«sV ZNP[ÉØLiVVLi¿yÖÁ=ƒ«s  lLi[ÈýÁƒ«sV NRPW²y úÉظº…V ¬sLñRiLiVVLiÀÁƒ«s ÛÉÁÖÁNSLi aSÅÁNRPV úÉظº…V zmsFnyLRixqsV ¿Á[zqsLiµR…ƒyõLRiV. »yª«sVV ¬sLñRiLiVVLiÀÁƒ«s lLi[ÈýÁV ª«sWlLiäÉÞ lLi[ÈýÁƒ«sV @µ³j…gRi„sVryò¸R…V¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. C \ÛÍÁ|qsƒ±s=ÌÁ ZNP[ÉØLiVVLixmsoÌÁ „sxtsQ¸R…VLiÍÜ[ ÛÉÁÖÁNSLi aSÅÁ @Õ³ÁúFy¸R…WÌÁƒ«sV N][LRiÛÍÁ[µR…ƒyõLRiV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Font Help | \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds | ª«sVWùÑÁN`P „ds²T…¹¸…W£qs | Fn¡ÉÜ[ gSùÌÁLki | @|qsLiÕdýÁ | \|¤¦¦¦µR…LSËص`… | ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P | ˳ØLRi»`½ | úxmsxmsLi¿RÁLi | „sƒ¯[µR…Li | úNUP²R…ÌÁV | ªyùFyLRiLi | NSLiúlgi£qs | ÉÓÁ²T…zms | ÕÁÛÇÁzms | úxmsÇØLSÇØùLis | ªyª«sVxmsOSQÌÁV | ¾»½ÌÁLigSßØ |LSÇÁNUP¸R…VLi | aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ | ryLiZNP[¼½NRPLi | AL][gRiùLi | ¥¦¦¦xqsùLi | ÇÜ[ù¼½xtsQùLi
© ctv.in India 2007. All Rghts Reserved.