»yÇØ ªyLRiòÌÁV


   
 

3ÑÁ ÛÉÁNSõÌÁÒÁÍÜ[ „s®µ…[bdP¸R…VVÌÁ AxqsNTPòcZNP[LiúµR… ª«sVLiú¼½ LSÇØ....

 

( 26 nov '08, 05 ,15 p.m.)

 

3ÑÁ ÛÉÁNSõÌÁÒÁ ®ªs[ÍجsNTP „s®µ…[bdP¸R…VVÌÁV FsLi»][ AxqsNTPò ¿RÁWxmso»R½VƒyõLRi¬s HÉÓÁ, NRPª«sVWù¬sZNP[xtsQƒý«s ª«sVLiú¼½ Fs. LSÇØ ¾»½ÖÁFyLRiV. C „sxtsQ¸R…VLiÍÜ[ ÛÉÁLjiølLi[xtsQƒ±s ¿yLêkiÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ BxmsöÉÓÁZNP[ úÉØN`P ¿RÁLRièÌÁV ÇÁLRiVxmso»][LiµR…¬s ¿ÁFyöLRiV. ÛÉÁLjiø®ƒs[xtsQƒ±s ¿yLêkiÌÁV ¿yÍØ ª«sLRiNRPV »R½gæRiVª«sVVÅÁLi xms²R…»y¸R…V¬s, F¡ÉÔÁÍÜ[ ÉØLji£mns NRPW²y ¿yÍØ ª«sLRiNRPV »R½gæRiVLiµR…¬s A¸R…Vƒ«s AaS˳ت«sLi ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV. BLiúÉØ xqsLjiäÍÞ NSÍÞ lLi[ÈÁ 25 \|msxqsÌÁNRPV, AÍÞ BLi²T…¸R…W NSÍÞ lLi[ÈÁ 40 \|msxqsÌÁNRPV ¿Á[LRiVN][gRiÌÁµR…¬s A¸R…Vƒ«s „saS*xqsLi ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV. „s®µ…[bdP AxmslLi[ÈÁLýRi ˳ÏÁúµR…»R½NRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ @LiaRPLiÍÜ[ »R½ª«s ª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁNRPV FsÍØLiÉÓÁ ª«sVVÅÁùQ\®ªsVƒ«s Fyú»R½ ÛÍÁ[µR…ƒyõLRiV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Font Help | \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds | ª«sVWùÑÁN`P „ds²T…¹¸…W£qs | Fn¡ÉÜ[ gSùÌÁLki | @|qsLiÕdýÁ | \|¤¦¦¦µR…LSËص`… | ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P | ˳ØLRi»`½ | úxmsxmsLi¿RÁLi | „sƒ¯[µR…Li | úNUP²R…ÌÁV | ªyùFyLRiLi | NSLiúlgi£qs | ÉÓÁ²T…zms | ÕÁÛÇÁzms | úxmsÇØLSÇØùLis | ªyª«sVxmsOSQÌÁV | ¾»½ÌÁLigSßØ |LSÇÁNUP¸R…VLi | aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ | ryLiZNP[¼½NRPLi | AL][gRiùLi | ¥¦¦¦xqsùLi | ÇÜ[ù¼½xtsQùLi
© ctv.in India 2007. All Rghts Reserved.