CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ª«sVÍØäÇÞgjiLjiƒ«sVLiÀÁ ‡ÁLjiÍÜ[NTP µj…gRiV»R½Vƒ«sõ : ®µ…[®ªs[LiµR…L`i g_²`…

27 march 10.45 . a .m )

úxmsÇØLSÇÁùLi FyLíki ƒy¸R…VNRPV²R…V ®µ…[®ªs[LiµR…L`ig_²`… ª«sVÍØäÇÞgjiLjiƒ«sVLiÀÁ ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ ‡ÁLjiÍÜ[NTP µj…gRiVµR…VƒyõLRiV. úxmsÇØLSÇÁùLi »]ÖÁ„s²R…»R½gS LSxtísQûLiÍÜ[¬s »]„sVøµj… ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ róyƒyÌÁNRPV úxmsNRPÉÓÁLiÀÁƒ«s ÇØÕÁ»yÍÜ[ @˳ÏÁùLóRiVÌÁV
ÇÁ{¤¦¦¦LSËص`… c bPª«sNRPVª«sVL`i ÖÁLigS¸R…V»`½,
ª«sLRiLigRiÍÞ c ²yNíRPL`i LSÇÁª«s°×Á,
ª«sV¥¦¦¦‡ÁWËØËص`… c ²U…ÉÔÁ ƒy¸R…VN`P
$NSNRPVÎÏÁLi c NRPÎØùßÔá,
\|¤¦¦¦µR…LSËص`… c Fny¼½ª«sW,
@LRiNRPV c Fsƒ±s. zqsLi¥¦¦¦¿RÁÌÁLi,
Aµj…ÍØËص`… c ƒygSLSª«so
NRPLkiLigRiL`i c LSÛÇÁ[LiµR…L`i

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004