CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

lLiLi²R…V „s²R…»R½ÍýÜ[ ¾»½®µ…[Fy ÇØÕÁ»y

26 march 07.50 .a .m )

ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sVNTP ®ƒs[»R½X»R½*Li ª«sz¤¦¦¦xqsVòƒ«sõ ¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi FyLíki (¾»½®µ…[Fy) ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi lLiLi²R…V „s²R…»R½ÍýÜ[ »R½ƒ«s @˳ÏÁùLôðRiVÌÁ ÇØÕÁ»yƒ«sV úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj…. ®ªsVV»R½òLi 91 ª«sVLiµj… @˳ÏÁùLôðRiVÌÁ „sª«sLSÌÁƒ«sV C ÇØÕÁ»yÌÁ µy*LS A FyLíki ®ªsÌýÁ²T…LiÀÁLiµj….

ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sVÍÜ[ „sªyµyxqsöµR…Li NS¬s„s, ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV ®ƒs[»R½ÌÁ ª«sVµ³R…ù ¿RÁLRièNRPV LS¬s aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁ ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæSÌÁNRPV ª«sWú»R½®ªs[V @˳ÏÁùLôðRiVÌÁ}msLýRiV ®ªsÌýÁ²T…xqsVòƒ«sõÈýÁV C xqsLiµR…LRi÷éLigS ¾»½®µ…[Fy @µ³j…®ƒs[»R½ ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ¿ÁFyöLRiV.

{qsÈýÁ xqsLôRiVËØÈÁV»][ FyLíkiÍÜ[ B‡Á÷LiµR…VÌÁƒ«sV úgRiz¤¦¦¦LiÀÁƒ«s ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V, F~»R½VòÌÁ NSLRißáLigS {qsÈýÁV N][ÍÜ[öLiVVƒ«s ®ƒs[»R½ÌÁƒ«sV FyLíki @µ³j…NSLRiLiÍÜ[NTP LSgS®ƒs[ xqsLôRiVËØÈÁV ¿Á[ryòª«sVƒyõLRiV

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on Contact numbers : 040-44560002, 44560004. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we will be pleased to help you.iFor digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 040-44560002, 44560004. For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new phone numbers: 040-44560002, 44560004 . Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on Contact numbers : 040-44560002, 44560004