CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
ÇÁÚ. Fs¬dísAL`i ª«s¸R…VxqsVNRPV „sVLiÀÁƒ«s ª«sWÈÁÌÁV ª«sWÉýزR…V»R½Vƒyõ²R…V : »R½VÌÁzqslLi²ïT…
15 march 06.45 . p.m )

ªyryòªyÌÁV ¾»½ÌÁVxqsVN][¬s ª«sWÉýزyÌÁ¬s ¾»½®µ…[Fy »R½LRixmsoƒ«s úxms¿yLRiLi ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòƒ«sõ ÇÁÚ.Fs¬dísAL`iNRPV {ms{qs{qs @µ³j…NSLRi úxms¼½¬sµ³j… »R½VÌÁzqslLi²ïT… xqsWÀÁLi¿yLRiV. LSÇÁNUP¸R…WÌÁNRPV N]»R½òLiVVƒ«s Fs¬dísAL`i NSLiúlgi£qs FyLíkiQ\|ms @ªyNRPVÌÁV ¿RÁªyÌÁV }msÌÁè²R…Li xqsLjiNSµR…ƒyõLRiV. Fs¬sõNRPÌÁ úxms¿yLRi ¸R…Wú»R½ÍÜ[ ª«s¸R…VxqsVNRPV „sVLiÀÁƒ«s ª«sWÈÁÌÁV ª«sWÉýزR…V»R½Vƒyõ²R…¬s A¸R…Vƒ«s „sª«sVLji+Li¿yLRiV.

 
 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *