CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

NSLiúlgi£qs FyLíkiÌÁV BxqsVòƒ«sõ ¥¦¦¦„dsVÌÁV A¿RÁLRißá @ryµ³R…ùLi : ®ªsLiNRP¸R…Vù

12. march 06.50 . p. m )

¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi, NSLiúlgi£qs FyLíkiÌÁV BxqsVòƒ«sõ ¥¦¦¦„dsVÌÁV A¿RÁLRißá ryµ³R…ùLi NSµR…¬s ÕdÁÛÇÁ[{ms {qs¬s¸R…VL`i ®ƒs[»R½ ®ªsLiNRP¸R…Vùƒy¸R…VV²R…V @ƒyõLRiV. gRiLRiVªyLRiLi A¸R…Vƒ«s „dsV²T…¸R…W»][ ª«sWÉýزR…V»R½W »R½X¼½¸R…V NRPWÈÁ„sV @ryµ³R…ùª«sV¬s ªyùÆØù¬sLi¿yLRiV. A NRPWÈÁ„sV¬s úxmsÇÁÌÁV xqs®ªsVøzqós¼½ÍÜ[ ÛÍÁ[LRi¬s ®ªsLiNRP¸R…Vù @ƒyõLRiV. @µ³j…NSLiÍÜ[NTP ª«s¿Á[èLiµR…VNRPV LSÇÁNUP¸R…V FyLíkiÌÁV @ª«sVÌÁV ¿Á[¸R…V²y¬sNTP „dsÌÁVÛÍÁ[¬s ª«sW„dsVÌÁƒ«sV gRiVzmsöxqsVòƒyõLRi¬s A¸R…Vƒ«s ª«sVLi²T…xms²ïyLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *