CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

JÈÁV µy*LS @„s¬ds¼½xmsLRiVÌÁ gRiVLi®²…ÍýÜ[ F¡ÈÁVF~²R…ª«sLi²T… : ÇÁÚ. Fs¬dísAL`i

12. march 04.30 . p. m )

¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi FyLíki¬s ¼½Ljigji @µ³j…NSLRiLiÍÜ[NTP ¾»½Â¿Á[èLiµR…VNRPV J NSLjiøNRPV²T…ÍØ xms¬s¿Á[ryòƒ«s¬s ƒ«sÈÁV²R…V ÇÁÚ. Fs¬dísAL`i úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. $NSNRPVÎÏÁLi ÑÁÍýØ B¿yèxmsoLRiLi ƒ«sVLiÀÁ A¸R…Vƒ«s ÉÔÁ²U…{ms Fs¬sõNRPÌÁ úxms¿yLS¬sNTP $NSLRiLi ¿RÁVÉíØLRiV. @„s¬ds¼½¬s lLiLi²R…V NRPÎýÏÁ§gS ¿Á[xqsVN]¬s NSLiúlgi£qs FyLíki LSuíyû¬sõ @µ][gRi¼½ FyÌÁV¿Á[r¡òLiµR…¬s „sª«sVLji+Li¿yLRiV. ¾»½ÌÁVgRiVªyLji A»R½øg_LRiªy¬sõ úxmsxmsLi¿y¬sNTP ¿yÛÉÁ[LiµR…VZNP[ »R½ƒ«s »y»R½ xqs*Læki¸R…V Fs¬dís. LSª«sWLSª«so ¾»½ÌÁVgRi®µ…[aRPLi FyLíki¬s róyzmsLi¿yLRi¬s, A¸R…Vƒ«s AaRP¸R…WÌÁƒ«sV ®ƒsLRi®ªs[lLi[èLiµR…VNRPV ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁVƒy¸R…VV²R…V NRPXztsQ ¿Á[xqsVòƒyõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. JÈÁV µy*LS @„s¬ds¼½xmsLRiVÌÁ gRiVLi®²…ÍýÜ[ F¡ÈÁVF~²R…ª«sLi²R…¬s LSxtísQû úxmsÇÁÌÁNRPV C xqsLiµR…LRi÷éLigS Fs¬dísAL`i zmsÌÁVxmso¬s¿yèLRiV.

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *