CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
@„s¬ds¼½ {qsFsLi\|ms F~gRi²ôR…ÌÁ ª«sL<Riª«sW..? : Ë؇ÁV
(28 feb '09 ,5 .50 p .m.)

ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªs.Fs£qs. @„s¬ds¼½\|ms ®µ…[aRPª«sVLi»y ¿RÁLRiè ÇÁLRiVgRiV»R½VLiÛÉÁ[.. NSLiúlgi£qs @µ³R…ùQORPVLSÌÁV r¡ƒ«s¸R…WgSLiµ³k… A¸R…Vƒ«s\|ms F~gRiLRi²R…òÌÁ ª«sL<RiLi ¿RÁVLjizmsLi¿RÁ²R…Li A®ªsV µj…ªyÎØN][LRiV»R½ƒy¬sNTP ¬sµR…LRi+ª«sVƒ«sª«sV¬s ¾»½®µ…[Fy @µ³R…ùQORPQ²R…V ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ª«sVLi²T…xms²ïyLRiV. \®ªsFs£qs.. A¸R…Vƒ«s NRPVª«sWLji²T… @úNRPª«sV xqsLiFyµR…ƒ«s. @„sƒ«s¼½¬s ryOSQµ³yLSÌÁ»][ xqs¥¦¦¦ Çؼd½¸R…V róyLiVVÍÜ[ ‡Á¸R…VÈÁ|msÉíÓÁƒy.. r¡¬s¸R…WgSLiµ³k…ÍÜ[ zqsgæRiV¿Á[ÈÁ¬s µR…V¸R…Vù‡ÁÉíØLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *