CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
¾»½ÌÁLigSßá Bªy*ÌÁƒ«sõ D®µô…[aRPLi NSLiúlgi£qsNRPV ÛÍÁ[µR…V : „sµyùrygRiL`iLSª«so
(27 feb '09, 6.26 p .m.)
H®µ…[ÎýÏÁ§gS ¾»½ÌÁLigSßá @LiaS¬sõ ƒyƒ«sVè»R½W ª«sÀÁ胫s NSLiúlgi£qs FyLíki ÀÁª«sLRiNRPV FyLýRi®ªsVLiÈÁVÍÜ[ úxms¾»½[ùNRP ¾»½ÌÁLigSßá GLSöÈÁVƒ«sV ¿RÁLRièNRPV LSNRPVLi²y ú‡ÁWßá x¤¦¦¦»R½ùNRPV FyÌÁö²T…LiµR…¬s ª«sWÒÁ ZNP[LiúµR…ª«sVLiú¼½, ˳ØÇØFy {qs¬s¸R…VL`i ƒy¸R…VNRPV²R…V zqs.|¤¦¦¦¿`Á.„sµyùrygRiL`iLSª«so ª«sVLi²T…xms²ïyLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá Bªy*ÌÁƒ«sõ D®µô…[aRPLi NSLiúlgi£qsNRPV ÛÍÁ[µR…¬s, ÀÁ»R½òaRPVµôj… DLiÛÉÁ[ LSxtísQû xmsLRiùÈÁƒ«sÍÜ[ Dƒ«sõ r¡¬s¸R…WgSLiµ³k… úxms¾»½[ùNRP ¾»½ÌÁLigSßá GLSöÈÁV\|ms xqsöxtísQ\®ªsVƒ«s úxmsNRPÈÁƒ«s ¿Á[¸R…WÌÁ¬s ²T…ª«sWLi²`… ¿Á[aSLRiV.
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *