CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
xmsµR…N]Li²R…V ƒ«sgRiLSÍýÜ[ ÕdÁFs£qsFsƒ±sFsÍÞ 3ÑÁ }qsª«sÌÁV
(27 feb '09 ,6.26 p .m.)

®µ…[aRPLiÍÜ[¬s xmsµR…N]Li²R…V ª«sVVÅÁùƒ«sgRiLSÍýÜ[ ´yL`ïi ÇÁƒ«slLi[xtsQƒ±s (3ÑÁ) }qsª«sÌÁV @LiµR…VËØÈÁVÍÜ[NTP ¼d½xqsVN]ÀÁ胫sÈýÁV ˳ØLRi»`½ xqsLi¿yL`i ¬sgRiª±sV ÖÁ„sVÛÉÁ²`… ¾»½ÖÁzmsLiµj…. @Li¾»½[NSNRPVLi²y C ª«sùª«sxqósƒ«sV B»R½LRi ƒ«sgRiLSÌÁNRPV NRPW²y „sxqsòLjiryòª«sV¬s ªyLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV. µk…¬sN][xqsLi 2700 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ |msÈíÁV‡Á²T… |msÉíÓÁƒ«sÈýÁV @µ³j…NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C }qsª«sÌÁƒ«sV ÑÁÍýØ ZNP[LiúµyÍýÜ[ FyÈÁV, úxmsª«sVVÅÁ ªyßÓáÇÁù úFyLi»yÍýÜ[ NRPW²y „sxqsòLjiLi¿Á[LiµR…VNRPV NRPXztsQ ¿Á[ryòª«sV¬sªyLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *