CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
®ƒs[²R…V „s²T…„s²T…gS xqsª«sW®ªs[aRPLi NSƒ«sVƒ«sõ ªyª«sVxmsOSQÌÁV
(25 feb '09, 10.55 a .m.)

bª«sVW²RV ƒyÌÁVgRiVL][ÇÁÙÍýÜ[ Fs¬sõNRPÌÁ ƒ¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQƒ±s ®ªsÌÁVª«s²R…V»R½VLiµR…¬s ªyLRiòÌÁV ª«sxqsVòƒ«sõ ®ƒs[xms´R…ùLiÍÜ[ »yª«sVV F¡ÉÔÁ¿Á[}qs róyƒyÌÁ\|ms J ¬sLñRi¸R…W¬sNTP ª«s¿Á[èLiµR…VNRPV ªyª«sVxmsOSQÌÁV CL][ÇÁÙ „s²T…„s²T…gS xqsª«sW®ªs[aRPLi NSƒ«sVƒyõLRiV. BLRiV FyLíkiÌÁ xmsÈíÁV‡Á²R…V»R½Vƒ«sõ @|qsLiÕdýÁ. FyLýRi®ªsVLiÉÞ róyƒyÌÁ\|ms CL][ÇÁÙ »R½Vµj… ¬sLñRi¸R…VLi ¼d½xqsVNRPV®ƒs[ @ª«sNSaRPLi ª«soLiµj…. CL][ÇÁÙ DµR…¸R…VLi 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV {qs{msFsLi, ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õLi ª«sVW²R…V gRiLiÈÁÌÁNRPV {qs{msH @Li»R½LæRi»R½ xqsª«sW®ªs[aSÌÁV ÇÁLRigRiƒ«sVƒyõLiVV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *