CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

¼½LRiVxms¼½ ƒ«sVLiÀÁ @|qsLiÕdýÁNTP ÀÁLRiV F¡ÉÔÁ : @ÌýÁV @LRi„sLiµ`…

(20 feb '09, 02.20 p .m.)

úxmsÇØLSÇÁùLi FyLíki @µ³j…®ƒs[»R½ ÀÁLRiLiÒÁ„s ¼½LRiVxms¼½ ƒ«sVLiÀÁ @|qsLiÕdýÁNTP F¡ÉÔÁ ¿Á[ryòLRi¬s {msAL`i{ms @µ³j…NSLRi úxms¼½¬sµ³j… @ÌýÁV @LRi„sLiµ`… xqsöxtísQLi¿Á[aSLRiV. D˳ÏÁ¸R…V g][µyª«sLji ÑÁÍýØÍÜ[¬s ª«sVL][róyƒ«sLi ƒ«sVLiÀÁ NRPW²y A¸R…Vƒ«s F¡ÉÔÁ ¿Á[ryòLRi¬s ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. »R½ƒ«sV Fs¬sõNRPÍýÜ[ F¡ÉÔÁ ¿Á[}qs „sxtsQ¸R…W¬sõ FyLíki ¬sLñRiLiVVxqsVòLiµR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. A¸R…Vƒ«s aRPVúNRPªyLRiLi „sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ»][ ª«sWÉýزyLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *