CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

LSxtísQûªyùxmsòLigS ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV¿Á[ µ³R…LSõÌÁV

(14 feb '09, 3. 05 p. m.)

@|qsLiÕdýÁÍÜ[ „sxmsOSQÌÁ xqs˳ÏÁVùÌÁ\|ms ª«sWL<RiÍÞ= µy²T…¬s ¬sLRizqsxqsWò LSxtísQûªyùxmsòLigS ª«sV¥¦¦¦NRPW„sV Aµ³R…*LRiùLiÍÜ[ µ³R…LSõÌÁV ÇÁLjigSLiVV. @|qsLiÕdýÁ ¿RÁLjiú»R½ÍÜ[®ƒs[ Fsƒ«sõ²R…W ÛÍÁ[¬s„sµ³R…LigS xqs˳ÏÁVùÌÁ\|ms µ_LêRiƒ«sùLi ¿Á[LiVVLi¿yLRi¬s, FnyùQORPQ¬sÇÁLi @ÌÁªyÈÁV F¡ÛÍÁ[µR…¬s LRiVÇÁÙª«so ¿Á[aSLRi¬s @ƒyõLRiV. „sÇÁ¸R…Vªy²R…, gRiVLiÈÁWLRiV, „saSÅÁxmsÈÁõLi, \|¤¦¦¦µR…LS‡Áµ`…, LRiLigSlLi²ïT…, ®ªsVµR…N`P »R½µj…»R½LRi úFyLi»yÍýÜ[ ªyª«sVxmsOSQÌÁV, ÉÔÁ²U…{ms ®ƒs[»R½ÌÁ Aµ³R…*LRiùLiÍÜ[ µ³R…LSõÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *