CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

¾»½[µyFyNRPV LSÒÁƒyª«sW ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõ „dsLRibPªylLi²ïT… LSÒÁƒyª«sW

(12 feb '09, 10. 35 a. m.)

NRPª«sWxmsoLRiLi aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁVù²R…V, ÉÔÁ²U…{ms ‡Áz¤¦¦¦xtsQäQX»R½ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù ÑÁ. „dsLRibPªylLi²ïT… gRiVLRiVªyLRiLi aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁ xqs˳ÏÁù»y*¬sNTP, ¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi FyLíki úFy´R…„sVNRP xqs˳ÏÁù»y*¬sNTP LSÒÁƒyª«sW ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒyõLRiV. CL][ÇÁÙ @|qsLiÕdýÁ ª«sVVgji¸R…VgS®ƒs[ „dsLRibPªylLi²ïT… aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁ xqs˳ÏÁù»y*¬sNTP LSÒÁƒyª«sW xqsª«sVLjiöLi¿RÁVNRPVLiÉØLRiV. 1994ÍÜ[ „dsLRibPªylLi²ïT… NRPª«sVÍØxmsoLRiLi ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæRiLi ƒ«sVLiÀÁ ¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi @˳ÏÁùLójigS F¡ÉÔÁ¿Á[zqs @xmsöÉÓÁ x¤¦Ü[Liª«sVLiú¼½ FsLi„ds \®ªsVxqsWLSlLi²ïT… J²T…Li¿yLRiV. 1999ÍÜ[ ÉÔÁ²U…{ms @˳ÏÁùLójigS JÈÁ„sVFyÌÁV NSgS, 2004ÍÜ[ ª«sVL][ª«sWLRiV aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁNRPV AFyLíki ƒ«sVLiÀÁ Fs¬sõNRP¸R…WùLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *