»yÇØ ªyLRiòÌÁV


   
 

ZNP[‡ÁVÍÞ úxmsryLSÌÁ ƒyßáù»R½ƒ«sV úNRPª«sV‡Áµôk…NRPLjiLi¿RÁƒ«sVƒ«sõ úÉظº…V... 

 

( 1 dec '08, 05 .53 p.m.)6

 

ZNP[‡ÁVÍÞ  ÉÔÁ„ds xqsLki*xqsVÌÁ ƒyßáù»R½ƒ«sV úÉظº…V úNRPª«sV‡Áµôk…NRPLjiLi¿RÁƒ«sVLiµj…. ª«sVVÅÁùLigS ZNP[‡ÁVÍÞ ÉÓÁ„s úxmsryLSÌÁV ƒyßáù»R½gS ÛÍÁ[¬s úFyLi»yÍýÜ[ A¸R…W xqsLki*xqsVÌÁƒ«sV úNRPª«sV‡Áµôk…NRPLjiLi¿yÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLiÀÁLiµj…. C NRPª«sVLiÍÜ[ »]ÌÁV»R½ |qsNíSL`i lLigRiVùÛÍÁ[ÈÁL`i „s¬s¹¸…WgRiµyLRiVÌÁ @Õ³ÁúFy¸R…WÌÁƒ«sV N][LRiV»R½W INRP úxms¼½FyµR…ƒ«sƒ«sV „s²R…VµR…ÌÁ ¿Á[zqsLiµj…. @LiVV¾»½[ A¸R…W @Õ³ÁúFy¸R…WÌÁƒ«sV ²T…|qsLi‡ÁLRiV 31 ÍÜ[xmsÌÁ ¾»½ÌÁFyÌÁ¬s }msL]äLiµj…. ª«sVVÅÁùLigS ²T…ÉÓÁ|¤¦¦¦¿`Á xqsLki*xqsVÌÁ „sxtsQ¸R…VÌÁLiÍÜ[ úÉظº…V úFyryLSÌÁ ƒyßáù»R½, ¿³y®ƒsÎÏÁ§þ xqsúNRPª«sVLigS úxmsryNRPLRiLi NSNRPF¡ª«s²R…Li, xqsLki*£qs úF~\®ªs²R…LýRi ÍÜ[FyÌÁV »R½µj…»R½LRi @LiaSÌÁ\|ms úÉظº…V „s¬s¹¸…WgRiµyLRiVÌÁ @Õ³ÁúFy¸R…WÌÁƒ«sV N][LjiLiµj…. @Li¾»½[ NSNRPVLi²y ²T…zqísûN`íP ÛÍÁ®ªsÍÞ ª«sW¬sÈÁLjiLig`i  NRP„sVÉÔÁÌÁƒ«sV ª«sVLjiLi»R½gS „sxqsòLjiLi¿yÌÁ¬s úÉظº…V xqsª«sW¿yLRi, úxmsryLSÌÁ ª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁƒ«sV @˳ÏÁùLójiLiÀÁLiµj….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Font Help | \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds | ª«sVWùÑÁN`P „ds²T…¹¸…W£qs | Fn¡ÉÜ[ gSùÌÁLki | @|qsLiÕdýÁ | \|¤¦¦¦µR…LSËص`… | ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P | ˳ØLRi»`½ | úxmsxmsLi¿RÁLi | „sƒ¯[µR…Li | úNUP²R…ÌÁV | ªyùFyLRiLi | NSLiúlgi£qs | ÉÓÁ²T…zms | ÕÁÛÇÁzms | úxmsÇØLSÇØùLis | ªyª«sVxmsOSQÌÁV | ¾»½ÌÁLigSßØ |LSÇÁNUP¸R…VLi | aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ | ryLiZNP[¼½NRPLi | AL][gRiùLi | ¥¦¦¦xqsùLi | ÇÜ[ù¼½xtsQùLi
© ctv.in India 2007. All Rghts Reserved.